top of page

Krav om politiattest i Jeløy Kystlag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen ble satt i kraft fra 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for kystlaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med ansvarlig for Barne- og ungdomsaktiviteter som er styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i kystlaget
e-post: martin.liback@hotmail.com

eller dennes stedfortreder, styreleder 
e-post: kontakt@jeloykystlag.no

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte

  1. Søknad om politiattest fylles elektronisk ut av Jeløy Kystlag og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Søker sender søknaden til politiet.

  2. Politiet sender attesten som elektronisk post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til Jeløy Kystlag.

  3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig eller stedfortreder.
     

Jeløy Kystlag vil ikke lagre attesten, men bekrefte skriftlig at denne er forevist etter søker har fremvist attesten.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

bottom of page